Meny

Årsmöte 24 mars 2019

Alf Henrikson-sällskapet höll sitt årsmöte den 24 mars i Börshuset i Gamla stan i Stockholm. Samlingen började med gemensam lunch för medlemmar och styrelse på Grillska huset vid Stortorget. Årsmötesförhandlingarna hölls därefter i Börssalen.

År 2018 omvaldes på två år ledamöterna Birgit Carlstén, Catharina Grünbaum, Jonas Hallberg. Anita Tenling, Tina Öfwerberg och Laila Innergård.
År 2019 omvaldes på två år ledamöterna Hans Josefsson och Gil Dahlström.
Nyvalda ledamöter på två år: Odd Zschiedrich och Erik Lindfelt.
Till ordförande efter den avgående Sven Unger föreslog styrelsen Alf Eckerhall, ett förslag som årsmötet enhälligt och med glädje antog.

Birgit Carlstén sjöng sedan traditionsenligt revisionsberättelsen. Ansvarsfrihet för styrelsen medgavs. Efter årsmötesförhandlingarna lottade sällskapet ut fem böcker av Alf Henrikson.

Huskvarna Hembygdsförenings kassör Björn Johansson Elmervik tackade för Alf Henrikson-priset som föreningen tilldelats 2018. Han informerade också om hur Hembygdsföreningen driver sin verksamhet i Huskvarna och om en dvd-film om Alf Henrikson som producerats av Christer Möller och Hembygdsföreningen. Den kommer att presenteras den 6 juni då Hembygdsföreningen har för avsikt att öppna Kruthuset med Alf Henrikson-utställningen.

Catharina Grünbaum gav en minnesteckning av framlidne styrelseledamoten Björn Barlach. Åhörarna fick möta en rad av Björns roliga, fyndiga och ibland poetiska småverser, hyllningsdikter och snapsvisor. Ledamoten operasångaren Hans Josefsson, som drabbats av plötslig röstförlust, bistod som ackompanjatör.

Slutligen framförde Jonas Hallberg en dröm där han träffade Gustav Wasa, av skäl  som envar kunde förstå av föredragshållaren kallad GW.


Avgående ordföranden Sven Unger och Catharina Grünbaum sjunger en snapsvisa av Björn Barlach.


Tillträdande ordföranden Alf Eckerhall.

MER LÄSNING:

Dagordning (.pdf) >
Läs verksamhetsberättelsen från 2018 (.pdf) >
Läs balans- och resultaträkningen från 2018 (.pdf) >
Läs revisionsberättelsen från 2018 (.pdf) >

Träffa styrelsen >

 

OM GRILLSKA HUSET

Namnet Grillska huset kommer från 1600-talet då släkten Grill köpte huset, familjen ägde huset i mer än tvåhundra år. Huset har dock anor från medeltiden. År 1912 övertog Stadsmissionen huset.
www.grillskahuset.se