Kallelse till extramöte 5 oktober 2022

Välkomna på extramöte i Alf Henrikson-sällskapet onsdagen den 5 oktober 2022 i Stockholm. Detta möte ska avhandla endast två ärenden:
1) Val av styrelse för tiden fram till årsmötet 2024
2) Val av valberedning inför årsmötet 2023

Valberedare inför detta extra möte är den interimsstyrelse, som utsågs den 6 april 2022 av årsmötet 2022 med Gil Dahlström, Irene Rask, Vivianne Alexandersson som ledamöter och undertecknad Agne Werneskog som ordförande. Interimsstyrelsens uppdrag utöver valberedandet är att ansvara för Sällskapets verksamhet fram till detta extra möte som nu bestämts till den 5 oktober. Interimsstyrelse och extramöte är företeelser som tidigare inte förekommit i Sällskapets historia. Orsaken är att årsmötet 2022 p g a sena avsägelser inte hade möjlighet att välja tillräckligt många (enligt stadgarna lägst nio) styrelseledamöter och att Sällskapets fortlevnad därmed var hotad.

Val av styrelse för tiden fram till årsmötet 2024
Nu föreslås till styrelse fram till årsmötet 2024 (styrelseledamöter väljs egentligen med olika mandattider): Hans Josefsson, Ordförande (ordförande väljs annars för ett år), Birgitta Agazzi, Birgit Carlstén, Catharina Grünbaum, Ronny Hellström, Ann-Sofie (Affi) Karlman, Erik Lindfelt, Anita Tenling, Odd Zschiedrich samt från interimsstyrelsen Irene Rask (tidigare vald till 2023), Gil Dahlström (tidigare vald till 2024) och Vivianne Alexandersson (tidigare vald  till 2023).

Gunilla Holma föreslås fortsätta att adjungeras till styrelsen som Sällskapets klubbmästare.

Även om det ankommer på styrelsen att i konstituerande sammanträde bestämma olika ansvarsområden för ledamöterna, kan, om mötet antar interimsstyrelsens förslag enligt ovan, nu förutskickas följande: Erik Lindfelt blir sekreterare, Ronny Hellström skattmästare, Catharina Grünbaum redaktör för Sällskapets skrifter, Anita Tenling medlemsadministratör, Birgitta Agazzi webbredaktör. Övriga enligt vad styrelsen bestämmer.

Val av valberedning inför årsmötet 2023
Till valberedning inför årsmötet 2023 föreslås Ingrid Ekenman-Weck, sammankallande, Per Nygren och Peder Carlquist. Mötet avser inte val av revisorer, som valdes vid årsstämman 2022.

TID OCH PLATS
Extramötet hålls onsdagen den 5 oktober med början kl 14 på  Blasieholmsrestaurangen, Blasieholmsgatan 4 C  (T-bana Kungsträdgården) i Stockholm. Lunch serveras för den som så önskar kl 13.00.

ANMÄLAN
Anmälan till lunchen och mötet sker till vår klubbmästare Gunilla Holma, nilla@nillasolution.se eller sms 070-392 88 88, senast den 30 september. Avgiften för lunchen är 200 kr och betalas in i samband med anmälan till Sällskapets  plusgiro 43 64 03-0. Kom ihåg att ange ditt namn. Varmt välkommen!

MER LÄSNING:

Kontakt och styrelse >
Bli medlem i Alf Henrikson-sällskapet >

TID
Onsdag 5 oktober med början kl 14.00. Lunch för de som önskar serveras kl 13.o0**

PLATS
Blasieholmsrestaurangen
Blasieholmsgatan 4 C, Stockholm
T-bana Kungsträdgården

ANMÄLAN
Anmälan till lunchen och mötet sker till vår klubbmästare Gunilla Holma, nilla@nillasolution.se eller sms 070-392 88 88, senast den 30 september.
**Avgiften för lunchen är 200 kr och betalas in i samband med anmälan till Sällskapets  plusgiro 43 64 03-0. Kom ihåg att ange ditt namn.